Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων.

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των εργαζομένων του Δήμου Βριλησσίων.
Οι αναρτήσεις του blog αποφασίζονται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Περιμένουμε την συμμετοχή σας σε αυτό το εγχείρημά μας ώστε αυτός ο χώρος να εξελιχθεί σε ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων μας για τα θέματα που μας απασχολούν.
Μπορείτε να μας στείλετε τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλια σας στο e-mail: sedvrilission@gmail.com

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

29/11/2013

Η καταψήφιση του προυπολογισμού, έχει δημιουργήσει ερωτηματικά σε αρκετούς συναδέλφους σχετικά με την πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα με την μισθοδοσία τους είτε τώρα, είτε μετά τις 31/1/14.
Σας ενημερώνουμε ότι κανένα τέτοιο θέμα δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τρέχουσες εξελίξεις, χωρίς την παραμικρή ανάμειξη, αφού η ψήφιση ή όχι του προυπολογισμού, είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τις Δημοτικές Παρατάξεις.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αποσπάσματα απο τους νόμους που το διευκρινίζουν.

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Αρθρο 158 Δαπάνες
1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμ¬βανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζο¬μένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρε¬σιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυ¬δρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προ¬σώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
4β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπο¬λογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
5α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη
Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013,
σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων. (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Η Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας
          Βίκυ Χαλκιά                                                                                Νίκος Μήτσης